ПОЉА БР. Radovan Pavlovski: ŽELEZNA REKA
година

Ликовни лајтмотив