ПОЉА БР. Octavio Paz: TAMAYO I MEKSltKO SLIKARSTVO
година

Ликовни лајтмотив