ПОЉА БР. Pero Zubac: VRT ILI VRTLOG (Pavle Ugrinov: VRT); ČOVEK ČOVEKA ČOVEKU (Petar Gudelj: PAS PSA PSU)
година

Ликовни лајтмотив