ПОЉА БР. Ernst Kasirer: MITSKI BROJ I SISTEM SVETIH BROJEVA
година

Ликовни лајтмотив