Izdavač: Tribina Mladih, Novi Sad
Direktor: Katolička porta 5
Urednik: Boško Ivkov
Redakcija: Mihailo Harpanj, Ištvan Domonkoš, Vladimir Stanić; Cvetan Dimovski (tehnički urednik)
Administracija i plasman: Radmila Gikić
8031
8031

178

godina XIX
broj 178
decembar 1973.