ПОЉА БР. Oto Horvat: KOVAČEV OTAC
година

Ликовни лајтмотив