1958

ПОЉА БР. 34
година IV
1958.

Ликовни лајтмотив

MESEČNIK ZA KULTURU I UMETNOST