1958

ПОЉА БР. 36
година IV
1958.

Ликовни лајтмотив

MESEČNIK ZA KULTURU I UMETNOST