2005

ПОЉА БР. 431
година L
januar-februar 2005.

Ликовни лајтмотив

Likovni lajtmotiv ove sveske je šumica Betovenovih partitura, kao melanholična potvrda Herbertovog stiha u kom je mesec - mesec i bez sonate.