2005

ПОЉА БР. 431
година L
januar-februar 2005.

Ликовни лајтмотив

Likovni lajtmotiv ove sveske je šumica Betovenovih partitura, kao melanholična potvrda Herbertovog stiha u kom je mesec - mesec i bez sonate.

V R T


G L A S O V I


S L I K E


V R T


G L A S O V I


I M E


G L A S O V I


I L U M I N A C I J E


L O Z I N K A


L I C E