Izdavač: Tribina Mladih, Novi Sad
Direktor: Katolička porta 5
Urednik: Jovan Zivlak
Redakcija: Sergej Flere, Momčilo Grubač, Julijan Tamaš, Zorica Stojanović; Cvetan Dimovski (likovni i tehnički urednik)
Lektura: Raša Perić
Administracija i plasman: Radmila Gikić
10359
10359

213

godina XXI
broj 213
novembar 1976.