Izdavač: Tribina Mladih, Novi Sad
Direktor: Katolička porta 5
Urednik: Boško Ivkov
Redakcija: Mihailo Harpanj, Zoran Stojanović, Ištvan Domonkoš, Vladimir Stanić; Cvetan Dimovski (tehnički urednik)
Administracija i plasman: Radmila Gikić
7937
7937

173/174

godina XIX
broj 173/174
jul-avgust 1973.