Izdavač: Tribina Mladih, Novi Sad
Direktor: Katolička porta 5
Urednik: Boško Ivkov
Redakcija: Mihailo Harpanj, Zoran Stojanović, Ištvan Domonkoš; Cvetan Dimovski (tehnički urednik)
Administracija i plasman: Radmila Gikić
8008
8008

177

godina XIX
broj 177
novembar 1973.