Izdavač: Tribina Mladih, Novi Sad
Direktor: Katolička porta 5
Urednik: Boško Ivkov
Redakcija: Mihailo Harpanj, Zoran Stojanović, Laslo Garai; Vladimir Nikolić (tehnički urednik)
Administracija i plasman: Radmila Gikić
7808
7808

168

godina XIX
broj 168
februar 1973.