Izdavač: Tribina Mladih, Novi Sad
Direktor: Katolička porta 5
Urednik: Jaroslav Turčan
Redakcija: Sergej Flere, Momčilo Grubač, Jovan Zivlak, Julijan Tamaš, Zorica Stojanović; Cvetan Dimovski (likovni i tehnički urednik)
Lektura: Jovan Zivlak, Raša Perić
Administracija i plasman: Radmila Gikić
10114
10114

205

godina XXI
broj 205
mart 1976.