1968

ПОЉА БР. 121
година XIV
oktobar 1968.

Ликовни лајтмотив

ČASOPIS ZA KULTURU I UMETNOST