Izdavač: Tribina Mladih, Novi Sad
Direktor: Katolička porta 5
Urednik: Boško Ivkov
Redakcija: Mihailo Harpanj, Zoran Stojanović, Ištvan Domonkoš, Vladimir Stanić; Cvetan Dimovski (tehnički urednik)
Administracija i plasman: Radmila Gikić
7965
7965

175

godina XIX
broj 175
septembar 1973.