Izdavač: Tribina Mladih, Novi Sad
Direktor: Katolička porta 5
Urednik: Jovan Zivlak
Redakcija: Sergej Flere, Momčilo Grubač, Julijan Tamaš, Zorica Stojanović; Cvetan Dimovski (likovni i tehnički urednik)
Lektura: Raša Perić
Administracija i plasman: Radmila Gikić
10304
10304

210/211

godina XXI
broj 210/211
avgust-septembar 1976.